REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.minkids.pl

 

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego  www.minkids.pl.
 2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.minkids.pl
 5. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.minkids.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 6. Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Aneta Nowicka prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176       ze zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst     jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.minkids.pl.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.minkids.pl. prowadzony jest przez firmę Aneta Nowicka z siedzibą przy ul. Gagarina 13/37, 41-800 Zabrze, REGON 365391495 , NIP 648-255-44-20, adres do korespondencji: ul. Gagarina 13/37, 41-800 Zabrze.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.minkids.pl.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.minkids.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Firma Aneta Nowicka zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jeżeli w systemie pojawi się błąd "0" zł ( poinformuje o zaistniałej sytuacji klienta przed realizacją zamówienia ) oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 10. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym, płatnością za pobraniem.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.minkids.pl. można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
 2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.
 3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie - bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówieni, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
 4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
 5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ - DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt     telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00
 3. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym.
 4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
 7. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 14 dni roboczych. Większość zamówień realizowanych jest w dzień złożenia zamówienia w przypadkach, gdy realizacja zamówienia może być wydłużona, klient informowany jest mailowo lub telefonicznie. W czasie "wprowadzania" nowej kolekcji, termin realizacji zamówienia może się wydłużyć o kilka dni, o czym klient zostanie poinformowany mailowo.
 8. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu realizacji lub anulowania zamówienia produktów takich jak marynarki, zestawy dzianinowe oraz innych produktów szytych sezonowo, o czym klient zostanie poinformowany mailowo.
 10. Dane do przelewu: Aneta Nowicka ul. Gagarina 13/37, 41-800 Zabrze, numer konta: ING Bank Śląski 31 1050 1588 1000 0022 9482 1471, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
 11. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 12. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
 13. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (rachunek).

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY oraz WYMIANY

 1. Klient - będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów - ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, oryginał oświadczenia należy dołączyć do odsyłanego towaru. W takim przypadku zwracamy koszty produktów bez kosztów wysyłki. Możemy również wymienić produkt na inny, rozmiar lub model. Proszę dokładnie zapoznać się z opisem każdego produktu.
 2. Zwrot następuje tylko i wyłącznie po okazaniu i odesłaniu dowodu sprzedaży.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym towar został dostarczony Klientowi.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Aneta Nowicka ul. Gagarina 13/37, 41-800 Zabrze.
 5. Zwroty i wymiany są rozpatrywane w każdy czwartek miesiąca.
 6. Wymiany możemy dokonać zawsze, jeżeli wybrany przez Klienta towar i rozmiar jest dostępny. Koszty odesłania i ponownej wysyłki ponosi klient. Koszty wysyłki 13zł należy dopłacić na konto firmy, podając w tytule numer zamówienia.

 

REKLAMACJE

 1. Aneta Nowicka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e-mail mn.modadziecieca@gmail.com w tytule email wpisując REKLAMACJA.
 3. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres: Aneta Nowicka ul. Gagarina 13/37, 41-800 Zabrze wraz z dowodem zakupu (rachunkiem)
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci  nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Firma Aneta Nowicka prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.minkids.pl.
 2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich, niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: mn.modadziecieca@gmail.com .W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się       do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie internetowym.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
 3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Aneta Nowicka a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.